CFAP Beleidskader

Missie

Het CFAP Reglement bepaalt dat CFAP uitsluitend bijdragen verstrekt aan innovatieve activiteiten of projecten die aantoonbare impact hebben en beogen de televisie- en filmsector in Nederland te versterken en /of de film- en televisieproducenten in het algemeen bevorderen.

Criteria

CFAP ondersteunt activiteiten of projecten die:

 • film- of televisieproducenten, i.c. rechthebbenden van SEKAM VIDEO, ten goede komen;
 • vernieuwend zijn en een landelijke uitstraling of impact hebben;
 • de audiovisuele sector aantoonbaar versterken.

Uitgesloten zijn:

 • netwerkrecepties en/of -borrels.
 • Festivals, tenzij het om vernieuwende initiatieven gaat die op een bijzondere wijze bijdragen aan de misse van CFAP en een landelijke uitstraling hebben;
 • Financiering van de ontwikkeling en/of productie van film- of televisieprogramma’s komen niet in aanmerking

Procedure

 • Aanvragen kunnen doorlopend - vóór aanvang van de activiteiten - worden ingediend; ze worden in principe binnen 6 weken afgehandeld.
 • Een onderneming kan per jaar voor maximaal drie verschillende projecten subsidie aanvragen; een subsidie wordt maximaal voor drie opeen volgende jaren toegekend.

Aanvraag

 • Een korte beschrijving van het project of de activiteit (1 A-4);
 • Een korte toelichting op de aansluiting van het project op de doestelling van CFAP en/of waarom het project in aanmerking komt voor subsidie.
 • Een toelichting op de impact van het project.
 • Begroting, dekkingsplan en proces-planning.
 • Onkostenvergoedingen, salariëring en organisatiekosten zijn redelijk en in balans.
 • Toelichting op de wijze waarop CFAP in de communicatie van de aanvrager wordt geprofileerd
 • Jaarstukken van voorgaande twee jaren.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Statuten

Financieel kader

 • In principe dient tenminste de helft van het activiteitenbudget uit andere bronnen te worden gefinancierd;
 • Bevoorschotting na betalingsverzoeken: 40% bij toekenning, 40% bij aanvang en 20% na oplevering.
 • Bij toekenning geldt een financieel protocol, waarin o.m. wordt afgesproken dat:
  o Binnen uiterlijk drie maanden na afronding van het project wordt een correct financieel en inhoudelijk eindverslag ingediend.
  o Gerealiseerde kosten dienen aan te sluiten op de begroting, tenzij tussentijdse aanpassingen zijn afgestemd en goedgekeurd.
  o Kopie facturen dienen te worden voorzien van betalingsbewijzen.
  o Bij een niet-tijdige indiening van de eindverantwoording vervalt de 20% einduitkering.
  o Indien de eindafrekening substantieel afwijkt van de aanvraag kunnen eerder verstrekte middelen worden teruggevorderd.
 • Bij een meerjarige toekenning aan een project dient jaarlijks aan het einde van het jaar, ter goedkeuring, een verantwoording over het afgelopen jaar en een update voor het komende jaar te worden ingediend.
Weet je al wat je wilt aanvragen?

Ga direct naar het aanvraagformulier:

Weet je al wat je wilt aanvragen?

Ga direct naar het aanvraagformulier: