project aanvraag CFAP

Check of jouw aanvraag voldoet aan de criteria!

Algemeen

uitgangspunten
 • Een project komt film- of televisieproducenten (rechthebbenden van SEKAM VIDEO) in de brede zin ten goede.
 • Projecten hebben bij voorkeur een landelijke uitstraling of impact.
 • Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, behalve als het project in minder dan twee maanden van start gaat
 • Project-aanvragen van privépersonen komen in beginsel niet in aanmerking.
 • Projectaanvragen voor script- of productiefinanciering komen niet in aanmerking.

Doelen en prioriteiten

statutair en periodiek
 • De aanvraag valt binnen de primaire statutaire doelstelling: projecten die beogen de televisie- en filmsector in Nederland te bevorderen.
 • De aanvraag valt binnen de secundaire statutaire doelstelling: projecten of activiteiten die de belangen van film en televisieproducenten in het algemeen bevorderen.
 • de aanvraag valt binnen de periodiek vastgestelde prioriteiten: talentontwikkeling en/of verbetering van de arbeidsmarkt voor producenten
 • * CFAP wil inclusiviteit en diversiteit in de audiovisuele sector bevorderen en geeft voorrang aan aanvragen die daar aantoonbaar toe bijdragen.

De aanvraag

vereisten & bijlagen
 • Een korte samenvatting van het project op 1 A-4.
 • Weergave van budget, dekkingsplan en planning.
 • Onkostenvergoedingen, salariëring en organisatiekosten zijn redelijk en in balans.
 • Toelichting op de wijze waarop CFAP in de projectcommunicatie in beeld wordt gebracht (logo en PR).
 • Jaarstukken van de voorgaande twee jaren.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Financiering

Budget, toekenning en verantwoording
 • Per project is maximaal 20.000 euro beschikbaar.
 • De helft van het budget dient uit andere bronnen gefinancierd te worden.
 • Bevoorschotting na facturatie: 40% bij toekenning, 40% bij aanvang en 20% na verantwoording.
 • Binnen drie maanden na afronding van het project wordt een correct financieel en inhoudelijk eindverslag verwacht.
 • Bijdragen aan meerjarige projecten of activiteiten worden maximaal - achtereenvolgend - voor een termijn van drie jaar verleend.
 • Bij een niet-tijdige indiening van de eindverantwoording wordt een aanvrager verder uitgesloten van het CFAP-fonds. De 20% toekenning na oplevering wordt niet uitgekeerd. Eerder verstrekte middelen kunnen worden teruggevorderd.
Voldoet het project aan de eisen?

Start de aanvraag!