project aanvraag CFAP

Check of jouw aanvraag voldoet aan de criteria!

Algemeen

uitgangspunten
 • Een project komt film- of televisieproducenten (rechthebbenden van SEKAM VIDEO) - in de brede zin ten goede.
 • Financiering (van de ontwikkeling en/of productie) van film- of televisieprogramma's komen niet in aanmerking
 • Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; subsidietoekenning door CFAP moet voor aanvang van het project (kunnen) zijn aangerond.
 • Uitsluitend ondernemingen komen in aanmerking voor een CFAP subsidies.
 • Een onderneming kan per jaar voor maximaal drie verschillende projecten subsidie aanvragen; een subsidie wordt maximaal voor drie opeen volgende jaren toegekend.
 • Projecten hebben bij voorkeur een landelijke uitstraling of impact.
 • CFAP subsidieert geen netwerkrecepties en/of -borrels

Doelen en prioriteiten

statutair en periodiek
 • Projecten die beogen de televisie- en filmsector in Nederland te versterken.
 • Projecten of structurele activiteiten die de belangen van film en televisieproducenten in het algemeen bevorderen.
 • Projecten gericht op talentontwikkeling en/of verbetering van de arbeidsmarkt hebben prioriteit.
 • Projecten gefocust op inclusiviteit en diversiteit binnen de audio-visuele sector hebben de voorkeur.

De aanvraag

vereisten & bijlagen
 • Een korte beschrijving van het project of de activiteit (1 A-4).
 • Budget, dekkingsplan en proces-planning.
 • Onkostenvergoedingen, salariëring en organisatiekosten zijn redelijk en in balans.
 • Toelichting op de wijze waarop CFAP in de projectcommunicatie wordt geprofileerd (logo en PR).
 • Jaarstukken van voorgaande twee jaren.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Financiering

Budget, toekenning en verantwoording
 • Per project is in principe maximaal 20.000 euro beschikbaar.
 • Tenminste de helft van het budget dient uit andere bronnen gefinancierd te worden.
 • Bevoorschotting na betalingsverzoeken: 40% bij toekenning, 40% bij aanvang en 20% na oplevering.
 • Binnen drie maanden na afronding van het project wordt een correct financieel en inhoudelijk eindverslag ingediend.
 • Bij toekenning aan meerjarige projecten dient jaarlijks een verantwoording over het afgelopen jaar en update komend jaar te worden ingediend.
 • Bij een niet-tijdige indiening van de eindverantwoording wordt een aanvrager uitgesloten van het CFAP-fonds. De 20% einduitkering vervalt. Eerder verstrekte middelen kunnen worden teruggevorderd.
Voldoet het project aan de eisen?

Start de aanvraag!