Versterking Arbeidsmarkt

in de film- en mediasector

Versterking arbeidsmarkt

in de film- en mediasector

CFAP wil de arbeidsmarkt binnen de film- en televisiesector versterken.

Dat uit zich bijvoorbeeld in de ondersteuning van projecten die zijn gericht op inkomensverbetering of betere arbeidsvoorwaarden. Daarin maken we ons sterk voor eerlijke contracten, uurtarieven en sociale risicodekking. Ook verbetering van het auteursrecht is belangrijk. Strenge naleving en handhaving van auteursrechtelijke bepalingen zijn cruciaal. Verantwoordelijke partijen, zoals de overheid, moeten hierop worden aangesproken.

Projectaanvragen die zich richten op versterking van de arbeidsmarkt binnen de audiovisuele sector – met name voor AV producenten –  krijgen prioriteit. Daarbij zoekt CFAP aansluiting bij de Arbeidsmarktagenda, die Kunsten92 samen met vertegenwoordigers uit de culturele sector heeft ontwikkeld. Minister van Engelshoven heeft deze agenda als uitgangspunt genomen in haar beleid ter versterking van de arbeidsmarkt binnen de culturele sector.

Versterking arbeidsmarkt

In 2017 heeft Kunsten ’92 – in opdracht van de minister van OCW –  en in samenwerking met het culturele veld de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector 2017 – 2023 opgesteld. Met als doel om de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. 

De agenda bestaat uit 21 punten. Voor ieder agendapunt zijn in de creatieve sector aanjagers aangewezen, die initiatief nemen bij de coördinatie en uitvoering van een agendapunt. Zo wordt het culturele veld zo goed mogelijk betrokken in de beleidsvoering en kan de sociale dialoog worden versterkt.

Prioriteit CFAP

CFAP sluit aan bij deze gezamenlijke inspanning binnen de creatieve sector om de arbeidsmarkt te versterken door projecten te ondersteunen die in het kader van de Arbeidsmarktagenda worden opgezet. Bij de selectie van aanvragen wordt prioriteit gegeven aan deze projecten, voor zover ze gericht zijn op de audiovisuele sector.

Aanvragen ondersteuning

Aanvragen van ondersteuning van projecten die zijn gericht op inkomensverbetering of betere arbeidsvoorwaarden.